Nasze Cele

Cele Fundacji:

 

1. Celem nadrzędnym Fundacji jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności: ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, matkom samotnym, dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi, osobom i rodzinom znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych.

2. Podejmowanie inicjatyw na rzecz osób potrzebujących, w zakresie:ochrony i promocji zdrowia;

  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • kultury fizycznej i sportu;
  • przeciwdziałania patologiom społecznym
  • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • działalności charytatywnej,
  • rehabilitacji i fizjoterapii.

3. Inicjowanie i podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.